Facebook

ABVV: Vennootschapsbelasting – een Europees minimumtarief is nodig

Bericht overgenomen uit het ledenblad van de Belgische socialistische vakbond

Er wordt niet alleen geconcurreerd op lonen en arbeidsvoorwaarden  binnen Europa. Er woedt ook een stevige concurrentie  op het vlak van de vennootschapsbelasting. We moeten  dit stoppen door een Europees minimumtarief in te voeren.

 

De gemiddelde vennootschapsbelasting in de hele Europese Unie bedraagt  22,5%. Maar naargelang de lidstaat schommelt deze tussen  10 en 35%. En dan spreken we alleen nog maar over het ‘nominale  tarief’, het algemene tarief voor de vennootschapsbelasting dat  wordt toegepast op de belastbare winst. Het effectieve tarief, en dus  de effectieve som aan belastingen die bedrijven betalen, ligt een pak  lager. Er bestaat immers een bont allegaartje van vrijstellingen,  bijzondere aftrekmogelijkheden, kortingen en gunstregimes  (bijv. excess profit rulings) en andere subtiliteiten waardoor met  name multinationals minder belastingen kunnen betalen.

 

Ontduiking inperken

 Deze marge is de ideale ruimte voor ‘fiscale optimalisatie’ maar ook  voor pure belastingontduiking. Om dit in te perken, stelt de Europese  Commissie voor de belastbare grondslag gelijk te trekken via een ‘geconsolideerde  gemeenschappelijke belastbare grondslag voor de  vennootschapsbelasting’.

Het gaat om een gedeelde grondslag die multinationals ertoe zou  verplichten zich te voegen naar een eenvormig Europees stelsel om  hun belastbaar inkomen te bepalen. Ze zouden dan niet  langer, zoals nu wel gebeurt, kunnen ‘shoppen’ binnen de  verschillende nationale belastingstelsels van toepassing in de  landen waar ze actief zijn. De belastbare resultaten van de multinational  zouden worden verdeeld over alle ondernemingen die deel uitmaken  van de groep. Elke EU-lidstaat kan dan zijn eigen tarief  toepassen op de delen van de multinational die op zijn grondgebied  gevestigd zijn. De Commissie gelooft sterk in dit idee: “Aangezien de  gemeenschappelijke geconsolideerde belastinggrondslag voor de  vennootschapsbelasting verplicht zal zijn voor de grootste  groepen binnen de EU, zullen de vennootschappen met een groot  fiscaal planningsvermogen onmogelijk nog aan belasting kunnen  ontkomen”.

 

Minimum 25% 

Dit is echter niet voldoende. Er moet een minimaal belastingtarief  komen, zodat de fiscale concurrentie echt een halt wordt toegeroepen.  We volgen hierbij het voorstel van het Europees Vakverbond,  de koepel van de nationale vakbonden in Europa: we eisen  een minimaal belastingtarief van 25% voor vennootschappen.

 

  
 Ikea Service Center sloot 2015 in ons land af met een winst van bijna 504,5 miljoen euro. Hierop werd slechts 10,4 miljoen euro vennootschapsbelasting betaald, ofwel 2,1%. Als het bedrijf tegen het normale tarief zou zijn belast (33,99%), zou er bijna 171,5 miljoen euro aan belasting zijn betaald. Een verschil van iets meer dan 161 miljoen dus. Met dat geld had je net zo goed 1.239 sociale woningen kunnen bouwen! McDonald’s is er in geslaagd om de overheden in Europa meer dan 1 miljard euro aan belastinginkomsten te ontfutselen tussen 2009 en 2013. Onder andere door zijn hoofdzetel te verhuizen naar Zwitserland en inkomsten te versluizen naar een minuscuul dochterbedrijfje in Luxemburg. Terwijl je al met een bedrag van 200 miljoen euro elk jaar 4.000 voltijdse opvoeders kan betalen.

 

 

 

 

Hits: 11

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: