Facebook

Alter Summit: verklaring n.a.v. de Europese verkiezingen

Alter Summit is voor de lezers van Ander Europa geen onbekende. Vanaf het ontstaan in 2013 hebben we er regelmatig over bericht. We zorgden ook voor de nederlandstalige versie van het Manifest van Alter Summit. Het Europees netwerk Alter Summit definieert zichzelf als volgt: “We bestaan uit feministische, antifascistische en civiele bewegingen, vakbonden en activistische groeperingen uit meer dan 20 Europese landen. Samen bestrijden we het soberheidsbeleid opgelegd door de Europese instellingen. Alter Summit wil een dynamiek op gang brengen die een brug slaat tussen Europese, nationale en lokale acties.”
Meer op de website van de beweging.

Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen gaf Alter Summit een verklaring uit die we in Nederlandse vertaling hieronder weergeven.

 

Alter Summit: 

In mei 2019 worden er verkiezingen gehouden in de lidstaten van de Europese Unie voor een nieuw Europees parlement. Dat gebeurt in een context van toenemende sociale mobilisatie in de verschillende landen. Sinds 2010 hebben de jaren van soberheidsbeleid en antisociale politiek, in het leven geroepen door regeringen en Europese instellingen, een explosieve sociale en politieke situatie gecreëerd die extreem rechts ten goede komt.

We nemen deze verkiezingen te baat om bekendheid te geven aan de analyses en voorstellen van ons netwerk, Alter Summit. Sinds 2013 stellen we de misbruiken van het Europees beleid aan de kaak, en werken we op ons niveau aan de ontwikkeling van alternatieven.

Om onze doelstellingen te bereiken gebruiken we de internationalisering van de strijd en de eisen als methode. We ijveren voor de bundeling van de sociale strijd in verschillende Europese landen, met als bedoeling om te komen tot een Europese sociale beweging.

 

Voor een koersverandering!

Zonder fundamentele veranderingen in de verdragen en in het beleid heeft de Europese Unie geen toekomst. De Europese instellingen en Europese regeringen dienen nu de belangen van de financiële markten, zonder respect voor de volkssoevereiniteit. Ze moeten onder democratische controle geplaatst worden, het publiek belang moet de bovenhand hebben, er moet tegemoet gekomen worden aan ecologische en sociale noden.

Wat ons betreft streven we naar een politiek, sociaal en democratisch Europa, dat in staat is om de Europese volkeren samen te brengen om zo de enorme uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Onze prioriteit is het om Europa uit te bouwen op de basis van gelijkheid, solidariteit en echte democratie. Onze eisen voor een democratisch, sociaal, ecologisch, feministisch en vreedzaam Europa baseren we op deze principes, in solidariteit met de volkeren van de wereld.

 

Voor een democratisch Europa!

De soberheidspolitiek (in het bijzonder via het Europees Semester), de onderhandelingen en de ondertekening van vrijhandelsverdragen, het opleggen van liberalisering en privatisering van de openbare diensten zijn tegengesteld aan de sociale, economische en politieke rechten van de meerderheid, en hebben afschuwelijke gevolgen voor het leven van miljoenen Europeanen.

De technocratische en duistere procedures van de EU, het gebrek aan democratie en de leidende rol van financiële en industriële lobbys in het besluitvormingsproces zijn niet aanvaardbaar.

De Europeanen moeten in staat zijn om te beslissen over de toekomst van de EU. De alternatieven bestaan: om ze te realiseren en om een echte economische en sociale democratie in Europa te herintroduceren moet de machtsbalans hersteld worden; dat is onze verantwoordelijkheid.

 

De rechten van de werkende bevolking

Het is nu al verschillende jaren dat het vakbonds- en arbeidsrecht continu afgebroken wordt. Het ontstaan van nieuwe technologieën brengt een fundamentele verandering in de arbeidsverhoudingen en tewerkstellingskansen. Nieuwe uitbuitingsverhoudingen herinneren ons aan de arbeidsverhoudingen van een andere eeuw.

Het is absoluut noodzakelijk de werkersrechten overeind te houden en er nieuwe te veroveren. De afbouw van het arbeidsrecht moet een eind nemen; collectieve arbeidsovereenkomsten moeten de regel zijn in de arbeidsverhoudingen en andere werknemers bescherming bieden tegen armoede, helse ritmes en uitbuiting via de lonen. Arbeidsduurvermindering wordt een dringende zaak, en dat is ook het geval voor investeringen voor jobs in de ecologische transitie.

 

Investeren in een ecologische toekomst!

De EU moet in heel Europa openbare investeringsprogramma’s opzetten voor een sociale en ecologische transitie. Deze transitie moet gebaseerd zijn op een beleid in industrie en landbouw dat een antwoord biedt op de ecologische crisis, maar tezelfdertijd miljoenen kwalitatieve jobs creëert. Dit moet steunen op ecologisch duurzame en sociaal nuttige activiteiten van openbaar belang. Dat behelst meer investeringen in onderwijs, energietransitie, openbaar vervoer en voedselsoevereiniteit. Dat houdt ook een vermindering in van de uitgaven op militaire gebied en voor sociaal en ecologisch schadelijke projecten.

 

Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid!

We herbevestigen de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en tussen inwoners en migranten, en bijgevolg gelijke toegankelijkheid tot sociale, politieke en culturele rechten. Niet de veralgemeende toegang tot sociale rechten bedreigt de openbare financiën, zoals men ons probeert te doen geloven, maar belastingsontduiking, cadeaus aan de rijken en het betalen van gigantische interesten aan de banken. De toegang tot de gezondheidszorg, het openbaar beheer van gemeenschappelijke goederen zoals water of energie, daarover valt niets te onderhandelen, en dat moet buiten de handelssfeer gehouden worden.

Wij geloven dat de beste manier om onze rechten te behouden, te verdedigen en vooruit te helpen erin bestaat de rechten te verdedigen van al wie in Europa woont, gaande van de meest georganiseerde tot de meest geëxploiteerde werknemers, of ze nu migranten zijn of niet, in armoedige omstandigheden of niet, jong of oud.

Ten slotte moet Europa zijn historische schuld tegenover zijn kolonies erkennen. De huidige migratie is een van de meest brutale gevolgen van dit verleden. Een waardige ontvangst en de verbanning van alle discriminatie is een morele en politieke verplichting. Wij verwerpen het beleid van de EU, dat onder andere via Frontex en bilaterale akkoorden tot nog meer doden leidt aan de grenzen en op zee. En we verzetten ons tegen een Europese bijdrage aan de militarisering en de gewapende conflicten in de wereld.

 


Hits: 3

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: