Komende evenementen

APPEAL TO THE LEFT PARTIES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT – (EN-NL-FR-DE-ES)

September 2020

 

APPEAL TO THE LEFT PARTIES IN THE EUROPEAN PARLIAMENT

On 23 July, the vast majority of the Left Group (GUE/NGL) in the European Parliament approved, together with the social democratic (S&D), Green and rightist (EPP, Renew) parties, a resolution which opposes the ‘European deal’ of 21 July, in which the Council of the European heads of state and government reached an agreement on a European recovery plan and the multi-annual budget.

There is indeed much to be said against this deal, which was a compromise to meet the concerns of the ‚Äėfrugal‚Äô member states, led by the Netherlands, which explain the problems of southern states like Italy and Spain as the consequence of their ‚Äėirresponsible‚Äô budgetary policy. The deal implied the reduction of a number of items of the recovery plan and the EU budget, including health and climate. That is a valid reason for opposition, also from the left. But the resolution of the European Parliament requests not only the restoration of the original amounts of money for socially responsible causes, but also for absolutely indefensible ones. The two most reprehensible items are the European Defence Fund and the Integrated Border Management Fund.

The Defence Fund is a surreptitious way of channelling European money to the military industry under the guise of ‘industrial policy’. The 21 July deal grants ‘only’ 7 billion for this fund. The military-industrial lobby is of course disappointed, because initially 13 billion ‚ā¨ was foreseen. We cannot accept that left and progressive parties support a request for more money for the militarization of Europe.

And there is the ‚ÄėIntegrated Border Management Fund‚Äô. By endorsing the Parliament resolution, the left-wing group calls for the strengthening of Frontex, the EU’s increasingly militarised approach to migration and asylum policy, responsible for thousands of drowning people in the Mediterranean, for outsourcing border surveillance to dictatorial regimes. This policy that has already been condemned by several humanitarian organisations, and can in no way be supported by progressive forces.

It should also be remarked that the resolution is silent on the conditions which, according to the European deal of 21 July, will be attached to the allocation of grants and loans from the Recovery Fund to the Member States. By supporting the resolution, one keeps quiet about this ‘money in exchange for neoliberal reforms’ horse trade.

We conclude that the resolution fundamentally contradicts progressive views in general, and the programmes of left-wing parties in the EU in particular. By approving it, the already severely weakened left in Europe makes itself superfluous.

The signatories of this call ¬†urge the left fraction in the European Parliament and its member parties to seriously reconsider their strategic options. We also¬† appeal to the progressive forces in the social democratic, green and other parties¬† to resist the militarization of Europe and an increasingly inhuman and antisocial policy. ‚ÄÄ‚Ė°

 

Signatories of the appeal:

Signed as an organisation:

Agir pour la Paix (Belgium), Belgische Coalitie stop uranium wapens, Bruxelles Panth√®res, Comit√© Surveillance OTAN, (Belgium), Communist Party of Finland, International Coordinating Committee of “No to war – no to NATO”, Leuvense Vredesbeweging (Belgium), Links Ecologisch Forum (LEF, Belgium), Mouvement Citoyen Palestine (Belgium), Socialist Democracy (Ireland), Stop Wapenhandel (Netherlands); Vredesactie (Belgium), Vrede vzw (Belgium)

Individual signatories:

Dirk Adriaensens, Brussells Tribunal (Belgium); Tassos Anastassiadis, member TPT, journalist (Greece); Karel Arnaut, antropologist, KU Leuven (Belgium); Jean Batou, solidarit√©S/Ensemble √† Gauche, member Geneva¬† Parliament (Switzerland); Reiner Braun, Kampagne Stopp Air Base Ramstein (Germany); Ingeborg Breines, former president International Peace Bureau¬† (Norway); Bob Brown, All-African People’s Revolutionary Party¬† (USA); Marijke Colle, ¬†ecofeminist, member SAP (Belgium); Filip De Bodt, Climaxi (Belgium); Ludo De Brabander, Vrede (Belgium); Lieven De Cauter, Philosopher, RITCS, School of Arts, &¬† Department of Architecture KULeuven; ¬†Herman De Ley, Em. Professor, Ghent University (Belgium); Klaus Dr√§ger, former policy advisor of the GUE/NGL on employment & social affairs (Germany); Yannis Felekis, member TPT, immigrant support activist (Greece); Pierre Galand, former senator Parti Socialiste (Belgium); Eloi Glorieux, former member Flemish Parliament, peace and ecological activist; Kees Hudig, editor Globalinfo.nl (Netherlands); Anton J√§ger, ¬†University of Cambridge/Universit√© Libre de Bruxelles; Ulla Jelpke, member of German Parliament (DIE LINKE); Dimitris Konstantakopoulos, editor defenddemocracy.press, former member of the Secretariat of SYRIZA (Greece); Stathis Kouv√©lakis; Costas Lapavitsas, Prof. of Economics, SOAS (London), former member of the Greek Parliament; Tamara Lorincz, PhD candidate, Wilfrid Laurier University, (Canada); Herman Michiel, editor Ander Europa (Belgium); Anne Morelli, honorary professor ULB (Belgium); Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt (Frankfurt, Germany); Lucien Perpette, member Fourth International (Slovenia); Stefanie Prezioso, member Swiss Parliament; Matthias Reichl, press speaker, Center for Encounter and active Non-Violence (Austria); Nordine Sa√Įdi, decolonial activist (Belgium); Catherine Samary, Alter-European economist (France); Ingeborg Schellmann, member Attac (Germany); Rae Street, activist against NATO (UK); Daniel Tanuro, ecosocialist, author, member Gauche Anticapitaliste (Belgium); Eric Toussaint, spokesperson CADTM International; Jos√© Van Leeuwen, Docp/BDS, Netherlands, Willy Verbeek, president Beweging.net Herent (Belgium); Andy Vermaut, climate and peace initiative Pimpampoentje, president PostVersa (Belgium); Marie-Dominique Vernhes, in the name of 12 members of the working group ‚ÄėEuropa‚Äô of Attac Germany; Asbj√łrn Wahl, author and trade union adviser (Norway); Prof. David Webb, Campaign for Nuclear Disarmament (UK); Andreas Wehr, Marx-Engels-Zentrum Berlin; Thomas Weyts, member SAP (Belgium); Thodoris Zeis, member TPT, lawyer, refugees and immigrant support (Greece); Bob Zomerplaag, Enschede voor Vrede (Netherlands).

After closing the list, we also obtained the demand of Roy Pedersen to be added as a signatory. Roy Pedersen is the former President of the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) in Oslo.


 

OPROEP AAN DE LINKSE PARTIJEN IN HET EUROPEES PARLEMENT

Op 23 juli heeft de overgrote meerderheid van de linkse fractie (GUE/NGL) in het Europees Parlement samen met de sociaaldemocratische (S&D), groene en rechtse (EVP, Renew) partijen een resolutie goedgekeurd die zich verzet tegen het ‚ÄėEuropees akkoord‚Äô van 21 juli, waarin de Raad van de Europese staatshoofden en regeringsleiders een compromis had bereikt over een Europees herstelplan en de meerjarenbegroting.

Er valt inderdaad veel te zeggen tegen dit akkoord, dat een compromis was om tegemoet te komen aan de bezwaren van de ‘vrekkige’ lidstaten, onder leiding van Nederland, die de problemen van zuidelijke staten als Itali√ę en Spanje verklaren als gevolg van hun ‘onverantwoordelijk’ begrotingsbeleid. Het akkoord hield in dat een aantal posten van het herstelplan en de EU-begroting, waaronder gezondheid en klimaat, werden verlaagd. Dat is een geldige reden voor verzet, ook van links. Maar in de resolutie van het Europees Parlement wordt niet alleen gevraagd om de oorspronkelijke bedragen te respecteren voor maatschappelijk verantwoorde initiatieven, maar ook voor absoluut onverdedigbare doelen. De twee meest verwerpelijke punten zijn het Europees Defensiefonds en het Fonds voor ge√Įntegreerd grensbeheer.

Het Defensiefonds is een heimelijke manier om Europees geld naar de militaire industrie te versluizen onder het mom van ‚Äėindustriebeleid‚Äô. Het akkoord van 21 juli geeft ‚Äėslechts‚Äô 7 miljard euro voor dit fonds. De militair-industri√ęle lobby is natuurlijk teleurgesteld, want aanvankelijk was 13 miljard euro voorzien. We kunnen niet accepteren dat linkse en progressieve partijen een verzoek steunen dat meer geld voor de militarisering van Europa eist.

En dan is er nog het ‘Ge√Įntegreerd Grensbewakingsfonds’. Door de resolutie van het Parlement te steunen, roept de linkse fractie op tot de versterking van Frontex, de steeds meer gemilitariseerde aanpak van het migratie- en asielbeleid van de EU, verantwoordelijk voor duizenden drenkelingen in de Middellandse Zee, voor het uitbesteden van de grensbewaking aan dictatoriale regimes. Dit beleid, dat al door verschillende humanitaire organisaties is veroordeeld, mag op geen enkele manier door progressieve krachten worden gesteund.

Ook moet worden opgemerkt dat in de resolutie wordt gezwegen over de voorwaarden die volgens de Europese overeenkomst van 21 juli zullen worden verbonden aan de toekenning van subsidies en leningen uit het Herstelfonds aan de lidstaten. Door de resolutie te steunen, zwijgt men over de koehandel die neerkomt op ‚Äėgeld in ruil voor neoliberale hervormingen‚Äô.

We concluderen hieruit dat de resolutie fundamenteel in tegenspraak is met progressieve standpunten in het algemeen en de programma’s van de linkse partijen in de EU in het bijzonder. Door de resolutie goed te keuren maakt links zichzelf overbodig.

De ondertekenaars van deze oproep dringen er bij de linkse fractie in het Europees Parlement en zijn leden op aan om haar strategische opties serieus te heroverwegen. Wij doen ook een oproep aan de progressieve krachten in de sociaal-democratische, groene en andere partijen om zich te verzetten tegen de militarisering van Europa en tegen een steeds onmenselijker en antisocialer beleid.‚ÄÄ‚Ė°

 

Ondertekenaars van de oproep:

Signed as an organisation:

Agir pour la Paix (Belgium), Belgische Coalitie stop uranium wapens, Bruxelles Panth√®res, Comit√© Surveillance OTAN, (Belgium), Communist Party of Finland, International Coordinating Committee of “No to war – no to NATO”, Leuvense Vredesbeweging (Belgium), Links Ecologisch Forum (LEF, Belgium), Mouvement Citoyen Palestine (Belgium), Socialist Democracy (Ireland), Stop Wapenhandel (Netherlands); Vredesactie (Belgium), Vrede vzw (Belgium)

Individual signatories:

Dirk Adriaensens, Brussells Tribunal (Belgium); Tassos Anastassiadis, member TPT, journalist (Greece); Karel Arnaut, antropologist, KU Leuven (Belgium); Jean Batou, solidarit√©S/Ensemble √† Gauche, member Geneva¬† Parliament (Switzerland); Reiner Braun, Kampagne Stopp Air Base Ramstein (Germany); Ingeborg Breines, former president International Peace Bureau¬† (Norway); Bob Brown, All-African People’s Revolutionary Party¬† (USA); Marijke Colle, ¬†ecofeminist, member SAP (Belgium); Filip De Bodt, Climaxi (Belgium); Ludo De Brabander, Vrede (Belgium); Lieven De Cauter, Philosopher, RITCS, School of Arts, &¬† Department of Architecture KULeuven; ¬†Herman De Ley, Em. Professor, Ghent University (Belgium); Klaus Dr√§ger, former policy advisor of the GUE/NGL on employment & social affairs (Germany); Yannis Felekis, member TPT, immigrant support activist (Greece); Pierre Galand, former senator Parti Socialiste (Belgium); Eloi Glorieux, former member Flemish Parliament, peace and ecological activist; Kees Hudig, editor Globalinfo.nl (Netherlands); Anton J√§ger, ¬†University of Cambridge/Universit√© Libre de Bruxelles; Ulla Jelpke, member of German Parliament (DIE LINKE); Dimitris Konstantakopoulos, editor defenddemocracy.press, former member of the Secretariat of SYRIZA (Greece); Stathis Kouv√©lakis; Costas Lapavitsas, Prof. of Economics, SOAS (London), former member of the Greek Parliament; Tamara Lorincz, PhD candidate, Wilfrid Laurier University, (Canada); Herman Michiel, editor Ander Europa (Belgium); Anne Morelli, honorary professor ULB (Belgium); Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt (Frankfurt, Germany); Lucien Perpette, member Fourth International (Slovenia); Stefanie Prezioso, member Swiss Parliament; Matthias Reichl, press speaker, Center for Encounter and active Non-Violence (Austria); Nordine Sa√Įdi, decolonial activist (Belgium); Catherine Samary, Alter-European economist (France); Ingeborg Schellmann, member Attac (Germany); Rae Street, activist against NATO (UK); Daniel Tanuro, ecosocialist, author, member Gauche Anticapitaliste (Belgium); Eric Toussaint, spokesperson CADTM International; Jos√© Van Leeuwen, Docp/BDS, Netherlands, Willy Verbeek, president Beweging.net Herent (Belgium); Andy Vermaut, climate and peace initiative Pimpampoentje, president PostVersa (Belgium); Marie-Dominique Vernhes, in the name of 12 members of the working group ‚ÄėEuropa‚Äô of Attac Germany; Asbj√łrn Wahl, author and trade union adviser (Norway); Prof. David Webb, Campaign for Nuclear Disarmament (UK); Andreas Wehr, Marx-Engels-Zentrum Berlin; Thomas Weyts, member SAP (Belgium); Thodoris Zeis, member TPT, lawyer, refugees and immigrant support (Greece); Bob Zomerplaag, Enschede voor Vrede (Netherlands).

Na het afsluiten van de lijst kregen we ook nog de vraag van Roy Pedersen om zijn naam toe te voegen. Roy Pedersen is de gewezen voorzitter van de Noorse Confederatie van vakbonden (LO) in Oslo.


 

APPEL AUX PARTIS DE GAUCHE AU PARLEMENT EUROP√ČEN

Le 23 juillet, la grande majorit√© du groupe de gauche (GUE/NGL) au Parlement europ√©en a approuv√©, ensemble avec les partis social-d√©mocrate (S&D), vert et de droite (PPE, Renouveau), une r√©solution qui s’oppose √† l’accord europ√©en du 21 juillet, dans lequel le Conseil des chefs d’√Čtat et de gouvernement europ√©ens est parvenu √† un compromis sur un plan de relance europ√©en et le budget pluriannuel.

Il y a en effet beaucoup √† dire contre cet accord, qui √©tait un compromis pour r√©pondre aux pr√©occupations des √Čtats ‚Äėfrugaux‚Äô, men√©s par les Pays-Bas, qui expliquent les probl√®mes des √Čtats du Sud comme l’Italie et l’Espagne comme la cons√©quence de leur politique budg√©taire ‚Äėirresponsable‚Äô. L’accord impliquait la r√©duction d’un certain nombre de postes du plan de relance et du budget de l’UE, notamment la sant√© et le climat. C’est une raison valable d’opposition, √©galement de la part de la gauche. Mais la r√©solution du Parlement europ√©en demande non seulement le r√©tablissement des montants initiaux pour des causes sociales, mais aussi pour des causes absolument ind√©fendables. Les deux plus r√©pr√©hensibles sont le Fonds europ√©en de D√©fense et le Fonds pour la gestion int√©gr√©e des fronti√®res.

Le Fonds de D√©fense est un moyen subreptice de canaliser l’argent europ√©en vers l’industrie militaire sous le couvert de la ‚Äėpolitique industrielle‚Äô. L’accord du 21 juillet n’accorde ‚Äėque‚Äô 7 milliards pour ce fonds. Le lobby militaro-industriel est bien s√Ľr d√©√ßu, parce qu’initialement 13 milliards d’euros √©taient pr√©vus. Nous ne pouvons pas accepter que les partis de gauche et progressistes soutiennent une demande de fonds suppl√©mentaires pour la militarisation de l’Europe.

Et il y a le “Fonds pour la gestion int√©gr√©e des fronti√®res”. En approuvant la r√©solution du Parlement, le groupe de gauche demande le renforcement de Frontex, l’approche de plus en plus militaris√©e de l’UE en mati√®re de politique d’immigration et d’asile, responsable de la noyade de milliers de personnes en M√©diterran√©e, sous-traitant la surveillance des fronti√®res √† des r√©gimes dictatoriaux. Cette politique a d√©j√† √©t√© condamn√©e par plusieurs organisations humanitaires, et ne peut en aucun cas √™tre soutenue par les forces progressistes.

Il convient √©galement de noter que la r√©solution est muette sur les conditions qui, selon l’accord europ√©en du 21 juillet, seront attach√©es √† l’allocation de subventions et de pr√™ts du Fonds de relance aux √Čtats membres. En soutenant la r√©solution, on se tait sur ce marchandage, √©changeant de l’argent contre des r√©formes n√©olib√©rales.

Nous concluons que la r√©solution contredit fondamentalement les vues progressistes en g√©n√©ral, et les programmes des partis de gauche dans l’UE en particulier. En l’approuvant, la gauche europ√©enne, d√©j√† fortement affaiblie, se rend superflue.

Les signataires de cet appel demandent instamment √† la fraction de gauche du Parlement europ√©en et √† ses partis membres de reconsid√©rer s√©rieusement leurs options strat√©giques. Nous appelons √©galement les forces progressistes des partis sociaux-d√©mocrates, verts et autres √† r√©sister √† la militarisation de l’Europe et √† une politique de plus en plus inhumaine et antisociale. ‚ÄÄ‚Ė°

 

Signataires de l'appel:

Signed as an organisation:

Agir pour la Paix (Belgium), Belgische Coalitie stop uranium wapens, Bruxelles Panth√®res, Comit√© Surveillance OTAN, (Belgium), Communist Party of Finland, International Coordinating Committee of “No to war – no to NATO”, Leuvense Vredesbeweging (Belgium), Links Ecologisch Forum (LEF, Belgium), Mouvement Citoyen Palestine (Belgium), Socialist Democracy (Ireland), Stop Wapenhandel (Netherlands); Vredesactie (Belgium), Vrede vzw (Belgium)

Individual signatories:

Dirk Adriaensens, Brussells Tribunal (Belgium); Tassos Anastassiadis, member TPT, journalist (Greece); Karel Arnaut, antropologist, KU Leuven (Belgium); Jean Batou, solidarit√©S/Ensemble √† Gauche, member Geneva¬† Parliament (Switzerland); Reiner Braun, Kampagne Stopp Air Base Ramstein (Germany); Ingeborg Breines, former president International Peace Bureau¬† (Norway); Bob Brown, All-African People’s Revolutionary Party¬† (USA); Marijke Colle, ¬†ecofeminist, member SAP (Belgium); Filip De Bodt, Climaxi (Belgium); Ludo De Brabander, Vrede (Belgium); Lieven De Cauter, Philosopher, RITCS, School of Arts, &¬† Department of Architecture KULeuven; ¬†Herman De Ley, Em. Professor, Ghent University (Belgium); Klaus Dr√§ger, former policy advisor of the GUE/NGL on employment & social affairs (Germany); Yannis Felekis, member TPT, immigrant support activist (Greece); Pierre Galand, former senator Parti Socialiste (Belgium); Eloi Glorieux, former member Flemish Parliament, peace and ecological activist; Kees Hudig, editor Globalinfo.nl (Netherlands); Anton J√§ger, ¬†University of Cambridge/Universit√© Libre de Bruxelles; Ulla Jelpke, member of German Parliament (DIE LINKE); Dimitris Konstantakopoulos, editor defenddemocracy.press, former member of the Secretariat of SYRIZA (Greece); Stathis Kouv√©lakis; Costas Lapavitsas, Prof. of Economics, SOAS (London), former member of the Greek Parliament; Tamara Lorincz, PhD candidate, Wilfrid Laurier University, (Canada); Herman Michiel, editor Ander Europa (Belgium); Anne Morelli, honorary professor ULB (Belgium); Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt (Frankfurt, Germany); Lucien Perpette, member Fourth International (Slovenia); Stefanie Prezioso, member Swiss Parliament; Matthias Reichl, press speaker, Center for Encounter and active Non-Violence (Austria); Nordine Sa√Įdi, decolonial activist (Belgium); Catherine Samary, Alter-European economist (France); Ingeborg Schellmann, member Attac (Germany); Rae Street, activist against NATO (UK); Daniel Tanuro, ecosocialist, author, member Gauche Anticapitaliste (Belgium); Eric Toussaint, spokesperson CADTM International; Jos√© Van Leeuwen, Docp/BDS, Netherlands, Willy Verbeek, president Beweging.net Herent (Belgium); Andy Vermaut, climate and peace initiative Pimpampoentje, president PostVersa (Belgium); Marie-Dominique Vernhes, in the name of 12 members of the working group ‚ÄėEuropa‚Äô of Attac Germany; Asbj√łrn Wahl, author and trade union adviser (Norway); Prof. David Webb, Campaign for Nuclear Disarmament (UK); Andreas Wehr, Marx-Engels-Zentrum Berlin; Thomas Weyts, member SAP (Belgium); Thodoris Zeis, member TPT, lawyer, refugees and immigrant support (Greece); Bob Zomerplaag, Enschede voor Vrede (Netherlands).

Apr√®s la cl√īture de la liste, nous recevions la demande de Roy Pedersen d’y √™tre ajout√©. Roy Pedersen est l’ancien Pr√©sident de la Conf√©d√©ration norv√©gienne¬† des Syndicats √† Oslo.


 

APPELL AN DIE LINKEN PARTEIEN IM EUROP√ĄISCHEN PARLAMENT

Am 23. Juli nahm die gro√üe Mehrheit der Linksfraktion (GUE/NGL) im Europ√§ischen Parlament, zusammen mit den sozialdemokratischen (S&D), gr√ľnen und rechten (EVP, Renew) Parteien eine Entschlie√üung an, die sich gegen den ‚ÄėEuropean Deal‚Äô vom 21. Juli ausspricht, in dem der Rat der europ√§ischen Staats- und Regierungschefs eine Einigung √ľber ein europ√§isches Konjunkturprogramm und den Mehrjahreshaushalt erzielt hat.

Vieles spricht in der Tat gegen diesen Deal, der ein Kompromiss war, um den Bedenken der ‚Äėfrugal four‚Äô Mitgliedstaaten, angef√ľhrt von den Niederlanden, entgegenzukommen, die die Probleme von S√ľdstaaten wie Italien und Spanien als Folge ihrer ‚Äėunverantwortlichen‚Äô Haushaltspolitik erkl√§ren. Das Abkommen beinhaltete die K√ľrzung einer Reihe von Posten des Konjunkturprogramms und des EU-Haushalts, darunter Gesundheit und Klima. Das ist ein triftiger Grund f√ľr Widerstand, auch von links. Aber die Entschlie√üung des Europ√§ischen Parlaments fordert nicht nur die Wiederherstellung der urspr√ľnglichen Geldbetr√§ge f√ľr sozial verantwortliche Zwecke, sondern auch f√ľr absolut unhaltbare. Die beiden verwerflichsten Punkte sind der Europ√§ische Verteidigungsfonds und der Fonds f√ľr die integrierte Grenzverwaltung.

Der Verteidigungsfonds ist eine schleichende Art und Weise, europ√§ische Gelder unter dem Deckmantel der “Industriepolitik” in die R√ľstungsindustrie zu lenken. Die Vereinbarung vom 21. Juli sieht f√ľr diesen Fonds ‘nur’ 7 Milliarden vor. Die milit√§risch-industrielle Lobby ist nat√ľrlich entt√§uscht, denn urspr√ľnglich waren 13 Milliarden ‚ā¨ vorgesehen. Wir k√∂nnen nicht akzeptieren, dass linke und fortschrittliche Parteien eine Forderung nach mehr Geld f√ľr die Militarisierung Europas unterst√ľtzen.

Und es gibt den ‘Integrierten Grenzschutzfonds’. Indem sie die Entschlie√üung des Parlaments unterst√ľtzt, fordert die linke Fraktion die St√§rkung von Frontex, dem zunehmend militarisierten Ansatz der EU in der Migrations- und Asylpolitik, der f√ľr Tausende von Ertrinkenden im Mittelmeer verantwortlich ist, und die Auslagerung der Grenz√ľberwachung an diktatorische Regime. Diese Politik, die bereits von mehreren humanit√§ren Organisationen verurteilt wurde, kann in keiner Weise von fortschrittlichen Kr√§ften unterst√ľtzt werden.

Es sollte auch angemerkt werden, dass die Entschlie√üung zu den Bedingungen schweigt, die gem√§√ü der europ√§ischen Vereinbarung vom 21. Juli an die Gew√§hrung von Zusch√ľssen und Darlehen aus dem Wiederaufbaufonds an die Mitgliedstaaten gekn√ľpft werden. Die Resolution unterst√ľtzen ist schweigen √ľber diesen ‚ÄėGeld im Austausch f√ľr neoliberale Reformen‚Äô-Kuhhandel.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die Resolution den progressiven Ansichten im Allgemeinen und den Programmen linker Parteien in der EU im Besonderen grundlegend widerspricht. Durch ihre Annahme macht die ohnehin schon stark geschw√§chte Linke sich selbst √ľberfl√ľssig.

Die Unterzeichner dieses Aufrufs fordern die linke Fraktion im Europ√§ischen Parlament und ihre Mitgliedsparteien auf, ihre strategischen Optionen ernsthaft zu √ľberdenken. Wir appellieren auch an die fortschrittlichen Kr√§fte in den sozialdemokratischen, gr√ľnen und anderen Parteien, sich der Militarisierung Europas und einer zunehmend unmenschlichen und unsozialen Politik zu widersetzen. ‚ÄÄ‚Ė°

Unterzeichner des Aufrufs:

Signed as an organisation:

Agir pour la Paix (Belgium), Belgische Coalitie stop uranium wapens, Bruxelles Panth√®res, Comit√© Surveillance OTAN, (Belgium), Communist Party of Finland, International Coordinating Committee of “No to war – no to NATO”, Leuvense Vredesbeweging (Belgium), Links Ecologisch Forum (LEF, Belgium), Mouvement Citoyen Palestine (Belgium), Socialist Democracy (Ireland), Stop Wapenhandel (Netherlands); Vredesactie (Belgium), Vrede vzw (Belgium)

Individual signatories:

Dirk Adriaensens, Brussells Tribunal (Belgium); Tassos Anastassiadis, member TPT, journalist (Greece); Karel Arnaut, antropologist, KU Leuven (Belgium); Jean Batou, solidarit√©S/Ensemble √† Gauche, member Geneva¬† Parliament (Switzerland); Reiner Braun, Kampagne Stopp Air Base Ramstein (Germany); Ingeborg Breines, former president International Peace Bureau¬† (Norway); Bob Brown, All-African People’s Revolutionary Party¬† (USA); Marijke Colle, ¬†ecofeminist, member SAP (Belgium); Filip De Bodt, Climaxi (Belgium); Ludo De Brabander, Vrede (Belgium); Lieven De Cauter, Philosopher, RITCS, School of Arts, &¬† Department of Architecture KULeuven; ¬†Herman De Ley, Em. Professor, Ghent University (Belgium); Klaus Dr√§ger, former policy advisor of the GUE/NGL on employment & social affairs (Germany); Yannis Felekis, member TPT, immigrant support activist (Greece); Pierre Galand, former senator Parti Socialiste (Belgium); Eloi Glorieux, former member Flemish Parliament, peace and ecological activist; Kees Hudig, editor Globalinfo.nl (Netherlands); Anton J√§ger, ¬†University of Cambridge/Universit√© Libre de Bruxelles; Ulla Jelpke, member of German Parliament (DIE LINKE); Dimitris Konstantakopoulos, editor defenddemocracy.press, former member of the Secretariat of SYRIZA (Greece); Stathis Kouv√©lakis; Costas Lapavitsas, Prof. of Economics, SOAS (London), former member of the Greek Parliament; Tamara Lorincz, PhD candidate, Wilfrid Laurier University, (Canada); Herman Michiel, editor Ander Europa (Belgium); Anne Morelli, honorary professor ULB (Belgium); Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt (Frankfurt, Germany); Lucien Perpette, member Fourth International (Slovenia); Stefanie Prezioso, member Swiss Parliament; Matthias Reichl, press speaker, Center for Encounter and active Non-Violence (Austria); Nordine Sa√Įdi, decolonial activist (Belgium); Catherine Samary, Alter-European economist (France); Ingeborg Schellmann, member Attac (Germany); Rae Street, activist against NATO (UK); Daniel Tanuro, ecosocialist, author, member Gauche Anticapitaliste (Belgium); Eric Toussaint, spokesperson CADTM International; Jos√© Van Leeuwen, Docp/BDS, Netherlands, Willy Verbeek, president Beweging.net Herent (Belgium); Andy Vermaut, climate and peace initiative Pimpampoentje, president PostVersa (Belgium); Marie-Dominique Vernhes, in the name of 12 members of the working group ‚ÄėEuropa‚Äô of Attac Germany; Asbj√łrn Wahl, author and trade union adviser (Norway); Prof. David Webb, Campaign for Nuclear Disarmament (UK); Andreas Wehr, Marx-Engels-Zentrum Berlin; Thomas Weyts, member SAP (Belgium); Thodoris Zeis, member TPT, lawyer, refugees and immigrant support (Greece); Bob Zomerplaag, Enschede voor Vrede (Netherlands).

Nachdem die Liste geschlossen wurde, erhielten wir einen Antrag von Roy Pedersen auf Aufnahme in die Liste. Roy Pedersen ist der ehemalige Präsident des Norwegischen Gewerkschaftsbundes in Oslo.


 

LLAMAMIENTO A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

El 23 de julio, la gran mayor√≠a del Grupo de Izquierda (GUE/NGL) en el Parlamento Europeo aprob√≥, junto con los partidos socialdem√≥crata (S&D), verde y de derechas (PPE, Renew), una resoluci√≥n que se opone al “acuerdo europeo” del 21 de julio en el que el Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno europeos lleg√≥ a un acuerdo sobre un plan de recuperaci√≥n europeo y el presupuesto plurianual.

En efecto, hay mucho que decir en contra de este acuerdo, que fue un compromiso para responder a las preocupaciones de los Estados miembros “frugales”, encabezados por los Pa√≠ses Bajos, que explican los problemas de los Estados del sur como Italia y Espa√Īa como consecuencia de su pol√≠tica presupuestaria ‚Äėirresponsable‚Äô. El acuerdo implicaba la reducci√≥n de varias partidas del plan de recuperaci√≥n y del presupuesto de la UE, incluyendo la salud y el clima. Este es una raz√≥n valida para oponerse, tambi√©n de la izquierda. Pero la resoluci√≥n del Parlamento Europeo pide no s√≥lo la restauraci√≥n de las cantidades originales de dinero para causas socialmente responsables, sino tambi√©n para las absolutamente indefendibles. Las dos m√°s censurables son el Fondo Europeo de Defensa y el Fondo de Gesti√≥n Integrada de Fronteras.

El Fondo de Defensa es una forma subrepticia de canalizar el dinero europeo a la industria militar bajo el disfraz de ‚Äėpol√≠tica industrial‚Äô. El acuerdo del 21 de julio concede “s√≥lo” 7 mil millones para este fondo. El lobby militar-industrial est√°, por supuesto, decepcionado, porque inicialmente se preve√≠an 13 mil millones de euros. No podemos aceptar que los partidos de izquierda y progresistas apoyen una petici√≥n de m√°s dinero para la militarizaci√≥n de Europa.

Y est√° el ‘Fondo para la Gesti√≥n Integrada de Fronteras’. Al apoyar la resoluci√≥n del Parlamento, el grupo de izquierda pide que se refuerce Frontex, el enfoque cada vez m√°s militarizado de la UE en materia de pol√≠tica de migraci√≥n y asilo, responsable de que miles de personas se ahoguen en el Mediterr√°neo, y que se externalice la vigilancia de las fronteras a los reg√≠menes dictatoriales. Esta pol√≠tica que ya ha sido condenada por varias organizaciones humanitarias, y no puede ser apoyado de ninguna manera por las fuerzas progresistas.

Cabe se√Īalar tambi√©n que la resoluci√≥n guarda silencio sobre las condiciones que, seg√ļn el acuerdo europeo del 21 de julio, se adjuntar√°n a la asignaci√≥n de subvenciones y pr√©stamos del Fondo de Recuperaci√≥n a los Estados miembros. Al apoyar la resoluci√≥n, uno guarda silencio sobre este comercio de caballos que equivale a “dinero a cambio de reformas neoliberales”.

Concluimos que la resolución contradice fundamentalmente los puntos de vista progresistas en general, y los programas de los partidos de izquierda en la UE en particular. Al aprobarla, la ya muy debilitada izquierda europea se hace superflua.

Los firmantes de este llamamiento instan a la fracci√≥n de la izquierda en el Parlamento Europeo y a sus partidos miembros a reconsiderar seriamente sus opciones estrat√©gicas. Tambi√©n hacemos un llamamiento a las fuerzas progresistas de los partidos socialdem√≥cratas, verdes y otros para que se resistan a la militarizaci√≥n de Europa y a una pol√≠tica cada vez m√°s inhumana y antisocial. ‚ÄÄ‚ÄÄ‚Ė°

 

firmantes de la llamada:

Signed as an organisation:

Agir pour la Paix (Belgium), Belgische Coalitie stop uranium wapens, Bruxelles Panth√®res, Comit√© Surveillance OTAN, (Belgium), Communist Party of Finland, International Coordinating Committee of “No to war – no to NATO”, Leuvense Vredesbeweging (Belgium), Links Ecologisch Forum (LEF, Belgium), Mouvement Citoyen Palestine (Belgium), Socialist Democracy (Ireland), Stop Wapenhandel (Netherlands); Vredesactie (Belgium), Vrede vzw (Belgium)

Individual signatories:

Dirk Adriaensens, Brussells Tribunal (Belgium); Tassos Anastassiadis, member TPT, journalist (Greece); Karel Arnaut, antropologist, KU Leuven (Belgium); Jean Batou, solidarit√©S/Ensemble √† Gauche, member Geneva¬† Parliament (Switzerland); Reiner Braun, Kampagne Stopp Air Base Ramstein (Germany); Ingeborg Breines, former president International Peace Bureau¬† (Norway); Bob Brown, All-African People’s Revolutionary Party¬† (USA); Marijke Colle, ¬†ecofeminist, member SAP (Belgium); Filip De Bodt, Climaxi (Belgium); Ludo De Brabander, Vrede (Belgium); Lieven De Cauter, Philosopher, RITCS, School of Arts, &¬† Department of Architecture KULeuven; ¬†Herman De Ley, Em. Professor, Ghent University (Belgium); Klaus Dr√§ger, former policy advisor of the GUE/NGL on employment & social affairs (Germany); Yannis Felekis, member TPT, immigrant support activist (Greece); Pierre Galand, former senator Parti Socialiste (Belgium); Eloi Glorieux, former member Flemish Parliament, peace and ecological activist; Kees Hudig, editor Globalinfo.nl (Netherlands); Anton J√§ger, ¬†University of Cambridge/Universit√© Libre de Bruxelles; Ulla Jelpke, member of German Parliament (DIE LINKE); Dimitris Konstantakopoulos, editor defenddemocracy.press, former member of the Secretariat of SYRIZA (Greece); Stathis Kouv√©lakis; Costas Lapavitsas, Prof. of Economics, SOAS (London), former member of the Greek Parliament; Tamara Lorincz, PhD candidate, Wilfrid Laurier University, (Canada); Herman Michiel, editor Ander Europa (Belgium); Anne Morelli, honorary professor ULB (Belgium); Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt (Frankfurt, Germany); Lucien Perpette, member Fourth International (Slovenia); Stefanie Prezioso, member Swiss Parliament; Matthias Reichl, press speaker, Center for Encounter and active Non-Violence (Austria); Nordine Sa√Įdi, decolonial activist (Belgium); Catherine Samary, Alter-European economist (France); Ingeborg Schellmann, member Attac (Germany); Rae Street, activist against NATO (UK); Daniel Tanuro, ecosocialist, author, member Gauche Anticapitaliste (Belgium); Eric Toussaint, spokesperson CADTM International; Jos√© Van Leeuwen, Docp/BDS, Netherlands, Willy Verbeek, president Beweging.net Herent (Belgium); Andy Vermaut, climate and peace initiative Pimpampoentje, president PostVersa (Belgium); Marie-Dominique Vernhes, in the name of 12 members of the working group ‚ÄėEuropa‚Äô of Attac Germany; Asbj√łrn Wahl, author and trade union adviser (Norway); Prof. David Webb, Campaign for Nuclear Disarmament (UK); Andreas Wehr, Marx-Engels-Zentrum Berlin; Thomas Weyts, member SAP (Belgium); Thodoris Zeis, member TPT, lawyer, refugees and immigrant support (Greece); Bob Zomerplaag, Enschede voor Vrede (Netherlands).

Despu√©s de que la lista se cerr√≥, recibimos una solicitud de Roy Pedersen para ser a√Īadido a ella. Roy Pedersen es el ex presidente de la Confederaci√≥n Noruega de Sindicatos en Oslo.

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk