Komende evenementen

EU verdedigt multinationals, niet de mensenrechten

20 december 2017

 

We ontvingen van de initiatiefnemers van onderstaande campagne een mededeling over pogingen van de Europese Unie om een VN-initiatief te boycotten. Dit initiatief is gericht op de regulering van multinationale ondernemingen, om straffeloze inbreuken tegen de mensenrechten tegen te gaan. Het campagneteam vraagt om verdere verspreiding van hun noodkreet. We gaan hier graag op in, en vertaalden daarom hun mededeling in het Nederlands 1.

We hadden u graag wat meer feitenmateriaal meegegeven om de zwaarwichtige claim van de initiatiefnemers te onderbouwen. “Volgens onze informatie” (zie het begin van de mededeling hieronder) is inderdaad nogal beperkt als staving van de aanklacht. Op onze vraag hierover antwoordde iemand van het campagneteam dat dit inderdaad wenselijk zou zijn, maar dat ze momenteel alleen kunnen steunen op een vertrouwelijke bron waarvan de identiteit niet vrijgegeven kan worden. We zullen u verder informeren als er hierover meer aan het licht komt. –¬†Ander Europa

 


Wereldcampagne ter Herovering van de Volkssoevereiniteit, om de Macht van de Grote Bedrijven te Breken en een Eind te Maken aan hun Straffeloosheid

 

 

Publieke mededeling

 

19 december 2017

 

Volgens onze informatie probeert de delegatie van de Europese Unie (EU) bij het Comit√© 5 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, het comit√© dat zich met de begroting bezighoudt, een eind te maken aan de financiering van de intergouvernementele werkgroep van de Raad voor Mensenrechten. Deze werkgroep heeft als opdracht om een wettelijk bindend document op te stellen over transnationale ondernemingen (TNO’s) en mensenrechten.

We herinneren eraan dat de intergouvernementele werkgroep, opgericht met resolutie 26/9 van de Raad voor Mensenrechten van juni 2014, als opdracht heeft op internationaal vlak een instrument te cre√ęren dat aan slachtoffers en betrokken gemeenschappen juridische toegang verleent in het geval van schending van mensenrechten door TNO’s.

De Europese Unie, die de belangen van de geldmachten en de TNO’s vertegenwoordigt binnen de Verenigde Naties (VN) en de genoemde werkgroep, probeert reeds gedurende drie jaar en met alle mogelijke middelen dit VN-initiatief te laten ontsporen, zelfs ten koste van de diplomatieke geplogenheden. Tot dusver mislukten deze pogingen; overeenkomstig het mandaat begon de werkgroep haar onderhandelingen voor een VN-verdrag in oktober laatstleden, en is van plan een ontwerpverdrag ter onderhandeling voor te leggen bij de vierde zitting in 2018.

De genoemde recente poging van de Europese Unie binnen Comit√© 5 past in haar langetermijnstrategie, die erop gericht is elke discussie over de regulering van TNO’s te beletten, ook al gaat het over crimineel gedrag. Met haar strategie bewijst de EU eens te meer dat ze de belangen van de ondernemers v√≥√≥r die van de mensenrechten plaatst.

De Wereldcampagne ter Herovering van de Volkssoevereiniteit, om de Macht van de Grote Bedrijven te Breken en een Eind te Maken aan hun Straffeloosheid veroordeelt deze nieuwe poging van de Europese Unie om het opstellen van een verdrag te verhinderen, deze keer door de werkgroep haar financi√ęle middelen te ontnemen.

Onder deze omstandigheden roepen we ertoe op:

  1. dat de civiele maatschappij en de sociale bewegingen in Europa en elders deze poging aan de kaak stellen en er in eigen land tegen mobiliseren;
  2. dat de Europese Unie afziet van haar poging tot sabotage van het opstellen van een wettelijk bindend VN-verdrag over TNO’s en mensenrechten, en constructief meewerkt in de werkzaamheden van de werkgroep, waartoe herhaald werd aangedrongen door het Europees Parlement;
  3. dat de lidstaten van de Verenigde Naties deze poging om de financiering van de intergouvernementele werkgroep stop te zetten ten stelligste verwerpt. Integendeel, Comit√© 5 moet een verhoging van het budget van de werkgroep overwegen gezien het toenemend belang van het initiatief en het stijgend aantal deelnemende landen en NGO’s. Het is de taak van Staten en regionale entiteiten om hun blijvende ondersteuning van het mandaat en hun volgehouden inspanning te herbevestigen door steun te verlenen aan en te stemmen voor de nodige middelen en budgetten.

Website: https://www.stopcorporateimpunity.org/

#BindingTreaty

Contact: contact@cetim.ch


Voetnoten

  1. Engelse, Franse en Spaanse versies vindt men hier.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk